บุคลากร

Suradech Chaitokkia

ประธานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเดช ไชยตอกเกี้ย

วุฒิการศึกษา:

ส.ม. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ

วท.บ. โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

สาขาที่ถนัด: โภชนศาสตร์

Email : suradet_chai@hotmail.com

websit :https://www.fn.sci.lru.ac.th/th/suradech_cha/

Jittima Peerakamon

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา พีรกมล

วุฒิการศึกษา :

คศ.ม. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)

ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2)

สาขาที่ถนัด : อาหารและโภชนาการ

E-mail : jittima.pee@lru.ac.th.com

Website : http://fn.sci.lru.ac.th/th/jittima_pee/

Supannee Pruksa

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Nutrition) 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนวิทยา)

พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) (เกียรตินิยมอันดับ2)

สาขาที่ถนัด : โภชนาการ

E-mail : supannee.pru@gmail.com

Website : http://fn.sci.lru.ac.th/th/supannee_pru/

Wanpen Nasok

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วันเพ็ญ นาโสก

วุฒิการศึกษา : 

ส.ม. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ

วท.บ. (อาหารและโภชนาการ)  

สาขาที่ถนัด :

อาหารและโภชนาการ

E-mail : –

Website : http://fn.sci.lru.ac.th/th/wanpeen_nas/ 

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH