ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำทักษะวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH