ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีเป้าหมายเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านอาหารและโภชนาการ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง ครอบครัว สังคม และการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1)  เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2550

2)  หลักสูตรได้ปรับปรุงตามรอบ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554  ประกาศใช้ในปี  พ.ศ. 2555

3)  หลักสูตรได้ปรับปรุงตามรอบ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559  ประกาศใช้ในปี  พ.ศ. 2560

4)  หลักสูตรได้ปรับปรุงตามรอบ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564  ประกาศใช้ในปี  พ.ศ. 2564

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH