ประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำรอบปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่     1 กรกฎาคม 2563 – 28 มิถุนายน 2564 ได้ทำการศึกษาข้อมูล ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และผลการดำเนินงานของหลักสูตร จากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563  เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในคู่มือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.69)

องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก จำนวน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 ด้าน บัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (คะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน)

องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี จำนวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 ด้าน หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (คะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน)

องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 ด้าน นักศึกษา  (คะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 6  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน)

เมื่อพิจารณาเชิงระบบพบว่า ปัจจัยนำเข้ามีคุณภาพระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.57 คะแนน) กระบวนการมีคุณภาพระดับ ดี  (คะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน) และผลผลิตมีคุณภาพระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน)

 

จุดเด่น

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีความตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานแม้จะขาดทรัพยากรสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรสายสนับสนุน ข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่ก็ได้พยายามจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา จนได้ผลลัพธ์ที่ดีจากอัตราการได้งานทำครบ 100% และนักศึกษามีเป้าหมายชัดเจนในการประกอบอาชีพทั้งสายวิชาชีพโภชนาการ และการประกอบอาชีพเชฟ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบวงกว้างต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้นควรจัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และส่งเสริมจุดเด่นของนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้านการประกอบอาชีพ

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

  1. การเขียนรายงานการประเมินตนเองควรระบุแนวทางการปรับปรุงระบบกลไกให้ชัดเจน
  2. ควรเตรียมการทำ MOU ร่วมกับแหล่งฝึกงานวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort